Instruccions per a la realització de l'autoavaluació

30 preguntes

L'autoavaluació consta de 30 preguntes tipus test.

30 minuts

Disposeu de 30 minuts per completar l'autoavaluació.

2 oportunitats

Només disposeu de 2 oportunitats per completar l'autoavaluació.

Per superar l'autoavaluació cal respondre correctament un mínim de 21 preguntes, i també cal respondre correctament més de 3 preguntes de cada un dels cinc temes.

Temes inclosos en l'autoavaluació

1. Sostenibilitat i marc legal

 • Conceptes sobre sostenibilitat i medi ambient.
 • Relació entre economia, medi ambient i societat.
 • Importància del sector de l'edificació en el consum de recursos i generació d'impactes ambientals.
 • Context normatiu d'àmbit europeu, estatal i autonòmic.

2. Propietats físiques dels materials i comportament energètic dels edificis

 • Fonaments físics d'energia i edificació: transmissió de calor, inèrcia tèrmica, aïllament tèrmic, etc.
 • Conceptes sobre il·luminació.
 • Conceptes sobre climatització.

3. Sistemes actius i passius

 • Captació, acumulació i conservació d'energia amb sistemes passius.
 • Materials aïllants.
 • Tancaments practicables i proteccions solars.
 • Sistemes de climatització i il·luminació.

4. Diagnosi energètica

 • Procediments per a la diagnosi.
 • Instruments de mesura.
 • El confort humà i altres conceptes vinculats a l'habitabilitat.
 • Coneixements sobre CE3X.

5. Rehabilitació energètica

 • Accions de millora per als sistemes passius.
 • Accions de millora per als sistemes actius.
 • Materials per a la rehabilitació energètica.