AutoTest

Dades generals

Els edificis construïts abans de 1979, no tenen un aïllament tèrmic adequat, per això, tenen deficiències i solen consumir molta energia per climatitzar. Després de l’aplicació de la Norma Bàsica de l’Edificació del 1979, els edificis es van construir amb certes condicions tèrmiques, però encara insuficients.


Casa

El tipus d'habitatge o edifici condiciona el consum d'energia final. Un habitatge unifamiliar aïllat té molta més pell en contacte amb l'exterior, per tant té molta superfície que guanya calor a l'estiu i perd calor a l'hivern. Si l'habitatge està adossat a altres habitatges consumirà menys energia per a la seva climatització.

Pis

L'avantatge dels habitatges situats dins d'un edifici és que tenen poca pell en contacte amb l'exterior. Tot i així hi ha molta variabilitat, depenent de la situació de l'habitatge dins l'edifici i també de la forma de l'edifici. Per a l'AutoTest no es té en compte aquesta característica, però en cas de contractar un Test Energia serà un dels factors importants que comprovarà l'expert a l'hora de fer l'informe.

Edifici

Resulta més útil fer un estudi energètic d'un edifici sencer que d'un sol habitatge dins l'edifici, perquè les propostes de millora poden ser més ambicioses. Per exemple no es pot recomanar aïllar per l'exterior un sol pis, però sí que es pot fer si s'estudia l'edifici en conjunt. Cal tenir en compte que l'AutoTest tan sols fa referència a la part residencial d'un edifici, no inclou els locals comercials.Si hi ha hagut una gran rehabilitació posar el període de la rehabilitació
Anterior1981

Els edificis construïts abans del 1981 no havien d'estar aïllats per normativa, i en la majoria dels casos no ho estaven. Això provoca grans pèrdues de calor i per tant incrementa molt el consum d'energia per climatitzar l'edifici.

1981 1987

Els edificis construïts entre el 1981 i el 1987 tenen aïllament tèrmic. Tot i així, s'exigia un nivell d'aïllament molt baix i hi ha un gran marge de millora per a aquests edificis.

1988 2006

Els edificis construïts entre el 1988 i el 2006 a Catalunya tenen un aïllament tèrmic millor que els anteriors, però està molt lluny de l'aïllament que hauria de tenir un edifici. És recomanable comprovar la millor manera d'incrementar el seu nivell d'aïllament.

Posterior2006

Els edificis construïts després del 2006 han de complir amb les exigències del Codi Tècnic de l'Edificiació. Aquests edificis estan més ben aïllats i per tant permeten un estalvi energètic important respecte els edificis construïts anteriorment. Tot i així si l'edifici s'ha construït complint els mínims exigits per normativa encara hi ha molt marge de millora per incrementar la seva eficiència.

Façanes i cobertes

Les façanes, les cobertes i els terres formen l'envoltant dels edificis. Millorar les prestacions tèrmiques d'aquests elements comporta una inversió, però suposa un gran augment de confort interior, així com una gran reducció de la despesa energètica de la llar.


Facana millorada

Un bon nivell d'aïllament a les façanes és una de les accions clau per a millorar el confort de l'habitatge, estalviar diners i preservar el medi ambient. Si la millora és recent aviat en notareu els avantatges.

Facana rehabilitada

És important millorar les façanes a nivell estètic i de seguretat, però quan es fa una rehabilitació de façana és un bon moment per millorar-la tèrmicament sense que suposi una despesa extra important. Això permet millorar el confort, estalviar diners a llarg plaç i preservar el medi ambient.

Facana no rehabilitada

Un bon nivell d'aïllament a les façanes és una de les accions clau per a millorar el confort de l'habitatge, estalviar diners i preservar el medi ambient. Si properament voleu fer una rehabilitació de la façana assegureu-vos que el projecte inclou una millora a nivell tèrmic.

Facana no rehabilitada

La composició de les façanes condiciona molt la despesa energètica i el confort de l'habitatge. Hi ha moltes maneres diferents d'afegir aïllament tèrmic a una façana, és recomanable informar-se sobre les possibilitats de cada cas.


Coberta millorada

Si teniu una coberta en bones condicions podreu estalviar molts diners a llarg plaç i gaudir d'un bon confort a l'habitatge.

Coberta rehabilitada

Quan es fa una rehabilitació de coberta per qüestions de seguretat, estanquitat a l'aigua o estètica és recomanable aprofitar l'ocasió per millorar el seu nivell d'aïllament tèrmic, perquè per un petit increment de cost podem estalviar diners a llarg plaç, millorar el confort de l'habitatge i ajudar a preservar el medi ambient.

Coberta no rehabilitada

Si teniu previst fer una rehabilitació de la coberta és el moment ideal per assegurar-vos que el projecte inclou una millora a nivell tèrmic. Amb un petit increment de cost en el projecte podreu estalviar diners a llarg plaç, millorar el confort de l'habitatge i ajudar a preservar el medi ambient.

Coberta no rehabilitada

Una coberta ben aïllada permet estalviar diners i millorar el confort de l'habitatge. Hi ha moltes maneres diferents d'afegir aïllament tèrmic a una coberta, és recomanable informar-se sobre les possibilitats de cada cas.


Si en teniu de diversos tipus seleccioneu l'opció més majoritària

Valoreu si la majoria tanquen bé o deixen passar aire tot i estar tancades

Seleccioneu el tipus de finestres que hi ha al vostre habitatge i el seu grau d'estanquitat a l'aire.

Finestra estanca

Sembla que teniu unes finestres força bones. Les finestres de qualitat i que tanquen correctament permeten reduir les necessitats de calefacció i aire condicionat fins a un 20%.

Finestra no estanca

Si hi ha infiltracions d'aire importants s'incrementa molt la despesa energètica en calefacció i aire condicionat. Millorar l'estanquitat a l'aire de les finestres permetria estalviar fins un 20% d'energia.

Finestra no estanca

Si milloreu les finestres actuals per unes finestres de més qualitat i que tanquin correctament podreu estalviar fins un 20% d'energia.

Finestra estanca

És poc habitual que aquest tipus de finestres siguin molt estanques, però si és el cas esteu de sort perquè una mala estanquitat a l'aire pot incrementar molt la despesa energètica. En qualsevol cas les finestres de vidre senzill tenen moltes pèrdues de calor encara que tanquin bé, per tant és recomanable millorar-les.

Climatització i aigua calenta

Cal conèixer bé les nostres necessitats i les nostres possibilitats per poder decidir quina és l’opció més adient. Segons l'estudi realitzat per l'IDAE, el 2011, el 61% de la població a Espanya té una caldera convencional i la mitjana de vida d'aquestes és de 7 anys, el que comporta una obsolescència tecnològia que es deriva a un major consum d'energia i una major despesa econòmica.Caldera

Els equips de més de 10 anys acostumen a tenir un rendiment considerablement menor que els equips més moderns. La despesa energètica que suposa escalfar aigua acostuma a ser el 20% del total, per tant millorar el rendiment d'aquest equip es notarà en la factura.

Caldera

El 20% de l'energia que es consumeix en una llar és per escalfar aigua, per tant és una bona desició plantejar-se la compra d'un sistema d'alt rendiment.

Caldera

És habitual que el 20% de l'energia que es consumeix en una llar sigui per escalfar aigua per a rentar plats, dutxar-se, etc. Si teniu un sistema nou i eficient notareu l'estalvi energètic. Tot i així recordeu que l'energia més neta és aquella que no es consumeix.


Encara que sigui el mateix sistema que el d'aigua calenta torneu a indicar la seva antiguitat
Radiador

En un habitatge convencional la calefacció representa el 43% del consum d'energia. Els sistemes antics acostumen a tenir un rendiment pitjor que els moderns, per tant resulta difícil consumir poca energia amb un sistema de calefacció poc eficient.

Radiador

En un habitatge convencional la calefacció representa el 43% del consum d'energia. El vostre sistema de calefacció ja té uns anys però encara no es considera obsolet. Tot i així, canviar-lo per un sistema molt eficient pot suposar una gran diferència en el consum d'energia.

Radiador

En un habitatge convencional la calefacció representa el 43% del consum d'energia. Si teniu un sistema de calefacció nou el més probable és que sigui força eficient, tot i que entre els sistemes nous hi ha grans diferències de rendiment. Recordeu que un ús responsable de la calefacció és la millor manera d'estalviar energia a la llar.Aire condicionat

A Catalunya el punt de més consum d'energia s'ha desplaçat de l'hivern a l'estiu a causa de la utilització de l'aire condicionat. Utilitzant sistemes més eficients seria possible reduir el consum d'energia considerablement.

Aire condicionat

És una bona decisió renovar el sistema de refrigeració per un d'alt rendiment, ja que comporta una reducció del consum i del valor de la factura.

Aire condicionat

A Catalunya el punt de més consum d'energia s'ha desplaçat de l'hivern a l'estiu a causa de la utilització de l'aire condicionat. Si teniu un sistema nou possiblement sigui força eficient, tot i que hi ha una gran diversitat de rendiments depenent de l'aparell. Fent un ús responsable de l'aire condicionat podreu estalviar encara més energia.

Quina qualificació energètica creieu que obtindreu?


En completar el formulari la podreu comparar amb la qualificació energètica de l'AutoTest